Detail práce

Princip path dependency v kontextu transformace československé centrálně plánované ekonomiky

Autor: Bc. Aleš Bělohradský
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 42
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zameruje na ekonomický princip zvaný path dependency, popisující závislost aktuální
ekonomické výkonnosti na historickém vývoji. Cílem práce je proverit tento princip na zmenách výkonu
vlastnických práv v prubehu ekonomické a politické transformace z centrálne plánované ekonomiky
bývalé CSSR do kapitalistického zrízení v devadesátých letech. Vysvetlením tohoto principu a jeho
zakotvením v teorii institucionální ekonomie, ci konkrétneji institucionálního evolucionismu, se zabývá
první cást práce. Druhá cást se venuje popisu reálného socialismu s durazem na podobu vlastnictví,
respektive kvazi-vlastnictví. Podrobnejší popis je venován jednotným zemedelským družstvum coby
hlavní podnikové forme zemedelského sektoru, na nichž jsou ukázány nekteré typické projevy
kvazi-vlastnictví. Ve tretí cásti následuje vymezení nekolika významných projevu path dependency
behem transformace družstev, k cemuž je využito jednak teoretického základu z predchozích cástí,
jednak empirických zjištení ze dvou bývalých JZD. V záveru jsou poznatky zobecneny a je ukázáno, že
se jedná o podstatný princip pro ekonomickou analýzu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY