Detail práce

Koncept univerzální služby v telekomunikacích v Evropské unii

Autor: Bc. Ivan Kondratenko
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 58
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce provádí analýzu tzv. univerzální služby v telekomunikacích; jejího smyslu,
způsobu přístupu v různých zemích, složení, legislativy a způsobu financování na
úrovni Evropské unie. V první části je představen pojem „univerzální služba“, její
definice, způsoby financování této služby a její složky. Dále je zde rozebrána legislativa
Evropské unie vztahující se k univerzální službě. Druhá část se věnuje porovnání
přístupu k univerzální službě v různých zemích Evropské unie. V následujících dvou
kapitolách jsou zanalyzovány příslušné zákony, složky univerzální služby a metodika
financování v České republice a na Slovensku. Předposlední kapitola pojednává o
broadbandu (širokopásmovém připojení) jakožto možném novém prvku zařazeném do
konceptu univerzální služby. V závěru jsou poskytnuty výsledky práce a výhled do
budoucna. Univerzální služba ve své plné formě nemá v konkurenčním prostředí smysl.
V mnoha státech také dochází k redukci regulace telekomunikací a zařazení broadbandu
do univerzální služby by v současné době bylo nerozumným krokem, vzhledem k takřka
úplnému pokrytí Evropské unie. Cílem a přínosem této bakalářské práce je poskytnutí
komplexního náhledu na problematiku univerzální služby a analýza jejích komponentů
v Evropské unii.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY