Detail práce

Nové úvěrové financování společností v insolvenčním řízení

Autor: Bc. Martin Koudelka
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 50
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce rozebírá problematiku nového úvěrového financování, jinak
též postinsolvenčního financování, v insolvenčním právu. Po stručném popisu
metodologie ekonomické analýzy práva, jsou nejprve stanoveny základní
teoretické požadavky na právní úpravu nového úvěrového financování, jakožto
nástroje financování podniků dlužníka v úpadku z cizích zdrojů. Dále je česká
právní úprava úvěrového financování, především podle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů,
podrobena rozboru s ohledem na její ekonomickou efektivnost ve světle transakčních
nákladů z pohledu adresátů práva. Další část práce se věnuje komparatistice české
právní úpravy s právní úpravou postinsolvenčního financování ve Spojených
státech amerických, kde je nové úvěrové financování upraveno v Hlavě 11
Zákoníku Spojených států amerických. Z americké právní úpravy jsou činěny implikace
pro možný budoucí vývoj úpravy v České republice. Na závěr je navržen možný
lineární model k testování výhodnosti přijetí nového úvěrového financování
pro předinsolvenční věřitele úpadce.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY