Detail práce

Podpora financování bydlení

Autor: Bc. Diana Marková
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 80
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce představuje systém podpor financování bydlení obecně v kontextu
evropských zemí a konkrétně v České republice. Nejprve je představen trh s bydlením a
specifičnosti bydlení jako statku. Dále je popsáno zdanění ve vztahu k bydlení a jeho
vliv na dostupnost bydlení. Hlavní část práce je věnována rozebrání obecného konceptu
bytové politiky a přehledu nástrojů podpory financování bydlení, což je následně
provedeno konkrétně pro Českou republiku. Na přehled těchto nástrojů v České
republice navazuje pokus o odhad jejich dopadu do státního a veřejných rozpočtů.
Situace v České republice byla velice zajímavá z důvodu započaté aplikace nové
koncepce z roku 2011, která změnila směr politiky a portfolio jejích nástrojů. Téměř na
konci práce je stručně představen model trhu nemovitostí DiPasquale a Wheatona, dle
kterého lze provést statickou komparativní analýzu dopadů některých nástrojů podpory
financování bydlení na trh nemovitostí. Poznatky nabyté během zpracovávání celé práce
jsou využity v poslední kapitole k vypracování SWOT analýzy a zhodnocení stávajícího
portfolia nástrojů bytové politiky v České republice.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY