Detail práce

Determinanty cen nemovitostí v ČR

Autor: Bc.. Lenka Markvartová
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 72
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Ačkoliv byl trh s nemovitostmi donedávna povaţován za stabilní, zaznamenaly ceny nemovitostí po světové ekonomické krizi v mnoha zemích prudký pád. Nicméně vývoj cen a jejich determinanty jsou pro kaţdou zemi specifické. Cílem mé práce je nalézt faktory ovlivňující ceny nemovitosti v ČR pomocí endogenních modelů, které umoţňují zkoumat jejich krátkodobé i dlouhodobé vztahy s cenami nemovitostí. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku sledování cen nemovitostí a na specifický vývoj cen v ČR v mezinárodním srovnání. Kvůli odlišnému vývoji a úrovni cen nemovitostí v hlavním městě jsou testovány modely pro ČR a Prahu zvlášť. Na základě výsledků zahraničních a českých studií jsou zvoleny proměnné do ekonometrických modelů (např. úvěry na bydlení). V empirické části můţe být díky nalezeným dlouhodobým vztahům pouţit VECM model, který potvrzuje oboustranný vliv objemu úvěrů a cen nemovitostí. Tento vztah dosud nebyl v ČR blíţe určen z důvodu krátkých časových řad, které omezují výběr vhodných modelů. Podle odhadů mých modelů se nárůst objemu úvěrů projeví zvýšením cen nemovitostí se zpoţděním více jak jednoho roku, coţ platí i obráceně. Tyto efekty jsou trvalé a obdobné pro Prahu i celou Českou republiku.
Ke stažení: BP Markvartová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY