Detail práce

Impact of the Global Crisis on Banking Sector Soundness: Czech Republic, Hungary and Poland

Autor: Bc Monika Zsigraiová
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 83
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této prací je posuzován vliv Krize na zdraví bankovního sektoru České republiky, Maďarska a
Polska. Práce využívá data poskytovaná bankami i zkoumanými zeměmi jak k deskriptivní, tak i k
ekonometrické analýze. Zvolená metoda fixních efektů výrazně napomáhá k vyhodnocení dopadů krize
na hrubé půjčky, likvidní aktiva, nesplácené půjčky, návratnost průměrného aktiva a kapitálovou
přiměřenost. Z výsledků je patrné zasažení zdraví bank v každé z analyzovaných zemích, a to hlavně
prostřednictvím makroekonomického kanálu. Přenos Krize pomocí kanálu financování byl prokázán
pouze v případě Polska.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY