Detail práce

Credit Risk in the Macroprudential Framework: Three Essays

Autor: PhDr. Jakub Seidler, Ph.D. (25.9.2012)
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 90
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Disertační práce se zabývá identifikací kreditního rizika v souvislosti s makroobezřetnostní politikou, jejíž cílem je zmírnit vznik systémového rizika a přispět k vyšší stabilitě finančního sektoru. První esej se zabývá klíčovým parametrem kreditního rizika – ztrátovostí ze selhání (loss given default – LGD). Podrobně je ilustrováno odvození vzorce pro výpočet očekávaného LGD pomocí upraveného Mertonova modelu a následně je diskutována citlivostní analýza LGD vzhledem k ostatním strukturálním ukazatelům společnosti. Na závěr jsou odhadnuty očekávané LGD v pětiletém horizontu pro vybrané společnosti kotované na Burze cenných papírů Praha. Výpočty ukazují, že průměrné LGD analyzovaného vzorku firem se pohybuje mezi 20–50 %.
Druhý článek se věnuje otázce, jak nejlépe určit, zda pozorované zadlužení privátního sektoru je již nadměrné v souvislosti s makroobezřetnostním nástrojem navrhovaným Basilejským výborem pro bankovní dohled, tzv. proticyklickým kapitálovým polštářem. Empirická analýza na vybraných zemích střední a východní Evropy včetně ČR ukazuje alternativní odhady indikátoru nadměrného zadlužení privátního sektoru a naznačuje, že výpočet pomocí HP filtru navrhovaný Basilejským výborem nemusí být pro konvergující země vhodným indikátorem nadměrného růstu úvěrů.
Poslední esej shrnuje metodologii zátěžových testů bankovního sektoru ČNB a zaměřuje se na otázku kalibrace modelů určených pro odhad rizik v bankovním systému. Text dokládá, že nastavení předpokladů zátěžových testů a využívaných dílčích modelů by mělo být konzervativní a rizika by měla být spíše nadhodnocována. Verifikace zátěžového aparátu využívaného ČNB naznačuje, že model je nastaven správně na pesimistické straně. Článek zároveň shrnuje, že verifikace agregovaných testů by měla být běžnou součástí zátěžového testování a měla by být využita pro další zpřesňování celého aparátu zátěžových testů.
Ke stažení: Thesis_D_Seidler

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY