Detail práce

CEE fiscal deficits in the course of financial crisis

Autor: Bc. Jan Mareš
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 63
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá rozpočtovými úpravami v zemích Střední a Východní Evropy (SVE)
od vypuknutí finanční krize 2008/2009. Téma je spjato s přetrvávající debatou o účinnosti
opatření na straně výdajů a příjmů ve snaze stabilizovat veřejné finance a podpořit ekonomický
růst. Práce shrnuje opatření přijatá vládami České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska,
Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska. Dále se zabývá rozpočtovými pravidly a institucemi
zemí SVE a jejich vlivem na rozpočtovou kázeň vlád. Pokračujeme přehledem literatury o vlivu
vládních příjmů a výdajů na hospodářský růst a tyto vztahy poté zkoumáme v zemích SVE na
datech od roku 1999. Aplikace vektorové autoregrese a následných testů Grangerovy kauzality
nepotvrzuje souvislosti mezi vládními výdaji, příjmy a hospodářským růstem. Dále aplikujeme
strukturální vektorovou autoregresi s postupem identifikace navrženým Blanchardem a Perottim
(2002) a s pomocí impulse-response funkcí konstruujeme multiplikátory vládních příjmů a
výdajů. Tyto multiplikátory nabývají hodnot blízkých nule a jejich vliv nejsme schopni prokázat.
Ke stažení: BP Mareš

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY