Detail práce

Hodnocení dopadů regulace novely zákona o ochraně hospodářské soutěže

Autor: Bc. Jiří Šafka
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. Pavel Vacek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 44
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V září roku 2009 byl přijat zákon č. 395/2009 Sb. o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, který vstoupil v účinnost v roce 2010. Již od počátku provázejí tento zákon problémy, hovoří se jak o jeho velmi chybné formální stránce, tak o nedokonalostech obsahových. Proto se v roce 2011 uvažovalo o úplném zrušení této právní normy. V návaznosti na tento akt je navrhováno, aby byl novelizován zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže těmi částmi zákona o významné tržní síle, které se ukázaly jako přínosné pro soutěžní prostředí. Před přijetím této novelizace je nezbytné vypracovat dle směrnic Evropské unie tzv. Hodnocení dopadů regulace, tedy dokument, který zanalyzuje současnou situaci a s pomocí konzultací se zúčastněnými stranami navrhne možná řešení vzniklé situace. Aby mohla být navrhnuta objektivní řešení, je nezbytné pohlédnout na obsahovou i formální stránku rušeného zákona, vyhledat části, jejichž existence v legislativě je opodstatněná, a po srovnání s jinými zeměmi Evropské Unie zvážit podobu kritéria, dle kterého bude posuzováno narušení hospodářské soutěže. Toto vše pokud možno s vynaložením co nejnižších nákladů a s co nejnižším dopadem na spotřebitele.
Ke stažení: BP Šafka

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY