Detail práce

Ekonomie náboženství: analýza darů v Římskokatolické církvi v České republice

Autor: Bc. Amália Švejdová
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Schwarz Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 84
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalárská práce se zameruje na ekonomii náboženství, která zkoumá radu vzorcu chování
týkajících se náboženského trhu; míru participace na náboženských aktivitách, výši dobrovolných daru,
kvalitu cinnosti náboženských institucí aj. Tato práce se snaží aplikovat ekonomii náboženství na situaci
v Ceské republice, zabývá se náboženským trhem, postavením a rolí Rímskokatolické církve. Rozbor
vztahu státu a církve a jím determinované financování nám dovoluje zkoumat míru financní participace
verících na chodu církve. Na empirických datech jsou testovány pomocí regresní analýzy hypotézy
ohledne vztahu výše dobrovolných príspevku, nezamestnanosti, veku, velikosti církve, a podílu žen na
obyvatelstvu. Výsledky poukazují na existenci problému cerného pasažérství, ale predevším na fakt, že
použití modelu ekonomie náboženství na ceský náboženský trh je možné.
Ke stažení: BP Švejdová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY