Detail práce

Economic and Social Costs of Power Outages: The Case of Pakistan

Autor: Bc. Martin Černý
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Zuzana Havránková Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 67
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/125097/
Abstrakt: Nedostatek elektrické energie v rozvojových zemích komplikuje snahy o zlep²ení ekonomické situace obyvatelstva. Pákistán v sou£asné dob¥ trpí nejhor²í ener- getickou krizí ve své historii, dochází ke kaºdodenním výpadk·m proudu. Práce studuje ekonomické a sociální dopady t¥chto výpadk· v Gilgitu v severním Pák- istánu. Data byla získána osobními rozhovory se 149 místními obyvateli, kte°í negativn¥ hodnotili p°edev²ím nemoºnost topení v zim¥, nefunk£ní v¥tráky v lét¥ a problematické va°ení b¥hem Ramadánu. Záloºní za°ízení (nap°. plynová osv¥tlení, motorové generátory) hrají významnou roli ve nan£ních nákladech domácností i rem. Pomocí metody kontingentního ocen¥ní studie ukazuje, ºe obyvatelé Gilgitu jsou ochotni zaplatit 340 Rs nad sv·j stávající ú£et za elekt°inu, aby si zajistili spolehlivou dodávku elektrické energie. Intervalová a ordered logit regrese jsou pouºity pro identi kaci r·zných socio-ekonomických a demogra ckých charakteristik, které ur£ují ochotu platit (WTP) za dodávku elektrického proudu bez výpadk·. Výsledky ukazují, ºe WTP je pozitivn¥ ovlivn¥na vlastnictvím generátoru, vysokým ú£tem za elekt°inu a po£tem vý- padk·. Neochota p°iplácet za kvalitní dodávky elektrického proudu byla prokázána u student· a u t¥ch, pro které je stávající cena elekt°iny primárn¥ vysoká. Klasi kace JEL: C24, C93, D12, H40, L94, Q41, R11, R21

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY