Detail práce

Vliv velikosti neziskové organizace na efektivitu jejího financování

Autor: Bc. Marek Fremunt
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/110359/
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá českým neziskovým sektorem se zaměřením na zkoumání a metody měření efektivity financování nestátního neziskového sektoru. Na úvod bakalářské práce uvádím ucelený přehled základních definic a teoretické vymezení neziskového sektoru. V další části práce se věnuji nestátnímu neziskovému sektoru v ČR. Ten ušel za poslední dvě desetiletí ohromný kus cesty. Mapuji jeho historický vývoj, jeho právní vymezení, popisuji jeho jednotlivé právní formy a zkoumám vliv nestátních neziskových organizací (NNO) na českou ekonomiku. Dále uvádím nejčastější zdroje financování NNO a analyzuji příčiny preference vyrovnaného hospodaření. V závěrečné části se již zabývám efektivitou financování českého nestátního neziskového sektoru. Po teoretickém úvodu, zabývajícím se širokým spektrem definic efektivity, popisuji model KAMF, jenž je vhodný pro určení efektivity neziskových organizací. V praktické části využiji model KAMF modifikovaný speciálně pro NNO. Ten aplikuji na výběrový soubor 109 českých NNO a zkoumám efektivitu českých NNO v závislosti na jejich velikosti. Velikost organizace posuzuji podle výše jejích výnosů. Pro zkoumání existence bližší závislosti mezi velikostí NNO a efektivitou jejího financování využívám regresní analýzu, konkrétně metodu nejmenších čtverců (OLS).

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY