Detail práce

Effective and Nominal Corporate Tax Rates

Autor: Bc. Jana Kučerová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 51
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124543/
Abstrakt: Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky korporátních efektivních a nominálních sazeb daně. Teoretická část se zabývá různými přístupy k efektivním sazbám daně a od nich se odvíjejícími metodami výpočtu. Avšak hlavní přínos této práce spočívá především v empirické části, která vyhodnocuje reálné korporátní zatížení českých společnosti. Data potřebná k výpočtu jsme shromáždili podle indexu Pražské burzy cenných papírů a aplikovali na ně metody zpětného mikro pohledu. Získané výsledky jsme podrobili důkladnému rozboru. Společnosti, zahrnuté do výzkumu, ve skutečnosti platí průměrně 17,07% daň z příjmu v letech 2008-2012, tedy daň nižší než je současná nominální sazba 19%. Dalším důležitým poznatkem práce je, že ačkoliv současná aka- demická literatura poukazuje na stále klesající efektivní daně, naše výpočty tomuto tvrzení neodpovídají. Příčina tohoto nesouladu může být dána po- vahou použité mikro metody, která reflektuje citlivost na vývoj ekonomické aktivity. Námi pozorované období se prolíná s obdobím světové ekonomické krize, což může způsobit nežádoucí zkreslení.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY