Detail práce

Living Standards Measurement Using Income and Expenditure for the Czech Republic

Autor: Bc. Tereza Tachovská
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 89
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/109844/
Abstrakt: Cílem této práce je ukázat rozdíly ve výsledcích získaných při měření životních standardů v České republice s použitím dvou různých ukazatelů  příjmů a výdajů. Mezi hlavní faktory, které způsobují nepřesnost výsledků, pokud se vychází pouze z příjmů, patří vyhlazování spotřeby. Práce zkoumá příjmovou a výdajovou nerovnost a chudobu v rozmezí let 2001 – 2011. Každé měření používá více metod (koeficientů, indexů, atd.), aby byl získaný dojem co nejkomplexnější a aby byly eliminovány možné nedostatky. Konkrétně jsou použity ’head count ratio’, ’aggregate poverty gap’, Senův index a Takayamův index pro měření chudoby a Giniho koeficient, variační koeficient a Theilův index pro měření nerovnosti. Analýza vztahu průměrných příjmů a výdajů ukazuje vyšší průměrné měsíční příjmy než výdaje. Trend v nerovnosti byl víceméně stejný pro příjmy a výdaje v rámci celé populace (konstantní nebo rostoucí v závislosti na použité metodě), avšak u důchodců se výsledky při použití různých metod značně lišily. Výdajová chudoba v celé populaci převyšovala chudobu příjmovou, v souvislosti s domácnostmi důchodců tomu bylo právě naopak. Chudoba v celé populaci byla relativně stabilní, chudoba domácností důchodců během sledovaného období rostla. Analýza průniku příjmové a výdajové chudoby potvrzuje...

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY