Detail práce

An Analysis of Households Expenditure of Vietnamese Community living in the Czech Republic

Autor: Bc. Y My Vu Thi
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124953/
Abstrakt: Tato práce se zabývá výdaji domácností vietnamské komunity, která tvoří třetí největší národnostní menšinu v ČR. Zaměřuji se na to, jak jsou tyto výdaje rozloženy, za co Vietnamci nejvíce utrácí, porovnám data s průměrnou českou domástností a v neposlední řadě se soustřeďuji na faktory, které výši celkových rodinných výdajů determinují. V práci jsou představeny základní informace o Vietnamcích žijících v ČR, důvody jejich migrace, povaha této komunity jako celku, regiony, kde se populace nachází nejhojněji a významná centra, kde se etnikum shromažďuje. Data potřebná k analýze jsem získala prostřednictvím vlastních dotazníků. Z dotazníkového šetření například vyplynulo, že největší položkou, za kterou Vietnamci utrácí, je jídlo. V porování s českou domácností je výrazný rozdíl pozorován u vydajů na vzdělání. Na základě výsledků empirické části práce jsme přijali závěr, že pohlaví osoby v čele domácnosti, charakter pobytu v ČR a další čtyři charakteristiky domácností mají významný vliv na výši celkových výdajů jednotlivých domácností.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY