Detail práce

Foreign-Owned Banks and Host Economies

Autor: Mgr. Tereza Fišerová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 101
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Za poslední dve desetiletí, bankovní sektory napríc svetem prošly významnými
zmenami, jež je utvárely a pretvárely. Jednou z techto zmen je intenzivní nárust
zahranicního vlastnictví bank, které je obzvlášt patrné v regionu strední,
východní a jihovýchodní Evropy. Za pomoci vzorku 17 zemí a více než 140
zahranicne vlastnených bank cinných v techto zemích zkoumáme klícové
faktory jejich výkonnosti v kontextu podmínek v hostitelských ekonomikách a
výkonnosti domácích bankovních sektoru, a to behem sedmiletého období mezi
lety 2005 a 2011. Vzhledem k aktuálnosti tématu rovnež prinášíme vhled do
vztahu státního dluhu a bankovního vlastnictví. Analýza zobecnenou
momentovou metodou, príp. metodou vázaných efektu, odhaluje, že
makroekonomické podmínky v hostitelské zemi se dotýkají výkonnosti
zahranicne vlastnených bank, pro její plné osvetlení však nepostacují. Zároven,
hloubka soucasné krize tak, jak se projevuje v domácí ekonomice, negativne
dopadá na výkonnost zahranicne vlastnených bank cinných v hostitelské
ekonomice. Povaha závislosti mezi státním dluhem hostitelského státu a
bankovního vlastnictví se nepodarila prokázat.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY