Detail práce

Systemic risk and sovereign crises

Autor: Mgr. Tomáš Klinger
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 105
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na vazby mezi krizemi finančního systému a dluhovými krizemi jednotlivých států
skrze státní pomoc na jedné straně a expozice bank vůči státnímu dluhu na straně druhé. Po ilustraci
hlavních vztahů na nedávné finanční krizi zkonstruujeme multiagentní síťový model finančního systému,
který nám umožní analyzovat efekty státní podpory na systémovou stabilitu a efekty zpětné vazby, při
kterých se riziko přenáší ze států zpět na bankovní systém. Nejprve testujeme různé parametrizace modelu
pomocí Monte Carlo simulací. Následně je model zkalibrován pomocí jedinečné sady dat složené z
různých zdrojů. Klíčové výsledky naší analýzy jsou následující: Zaprvé, v krátkodobém horizontu veškerá
opatření na podporu bank zlepšují systémovou stabilitu. Za druhé, v delším časovém horizontu závisí
účinky státní podpory na parametrizaci modelu, ale stále existují nastavení, za kterých státní pomoc
výrazně zmírňuje systémovou krizi. A konečně, existují rozdíly mezi účinky různých typů podpůrných
opatření.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY