Detail práce

Nezaměstnanost na území České Republiky

Autor: Bc. Michal Klečka
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je analýza nezaměstnanosti na území České republiky převážně na krajské úrovni. Klíčová je snaha o vytvoření jednoduchého modelu, jenž by dostatečně popisoval chování hladiny, popřípadě změny nezaměstnanosti. K tomu jsou využity tři základní faktory – míra inflace, výstup ekonomiky, kriminalita. Tyto faktory vycházejí ze tří základních politik – monetární, fiskální a sociální politiky. Před tvorbou celkového modelu je závislost těchto faktorů na nezaměstnanosti testována separátně z důvodu lepšího pochopení vztahu mezi proměnnými na krajské úrovni. Vždy je také stanoven průměrný efekt závislosti krajské nezaměstnanosti na těchto faktorech. K měření interakce mezi mírou inflace a hladinou nezaměstnanosti je využita původní a statická Phillipsova křivka. Rozšířený model Phillipsovy křivky byl využit spolu s modelem dynamické přirozené míry nezaměstnanosti právě ke stanovení přirozené míry nezaměstnanosti ve všech krajích České republiky. Vliv výstupu ekonomiky na nezaměstnanost je měřen diferenční verzí Okunova zákona. Ke zlepšení chápání vztahu mezi výstupem ekonomiky a nezaměstnaností během hospodářského cyklu byl využit rozklad tempa růstu HDP na pozitivní a negativní. Ke zkoumání korelace mezi mírou kriminality a nezaměstnaností byl využit jednoduchý model, kde změna jedné proměnné je vysvětlena pomocí změny druhé proměnné. Na základě těchto poznatků byl sestrojen celkový model, jenž vysvětluje změnu hladiny nezaměstnanosti pomocí změny zmíněných faktorů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY