Detail práce

Profitability of Foreign Owned Banks in Central and Eastern European Countries

Autor: Bc. Andrea Kufnerová
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Jitka Lešanovská
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 55
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Banky pod zahraničnou kontrolou tvoria významný podiel na trhoch strednej a
východnej Európy (CEE). Na základe tejto skutočnosti sme sa rozhodli ako cieľ našej
štúdie zistiť determinanty ziskovosti zahraničných bánk pôsobiacich v tomto regióne.
V našej štúdii sme sa zamerali na vzorku zahraničných bánk v 10 krajinách strednej a
východnej Európy v období 2003-2011. Pomocou ekonometrickej analýzy, skúmame
vplyv bankových špecifík, makroekonomických charakteristík a štruktúry trhu a
takisto aj vývoja v eurozóne na ziskovosť zahraničných bánk. Taktiež skúmame, či sa
vplyv týchto faktorov líši v období pred finančnou krízou a počas krízy. Naše
výsledky naznačujú výrazný vplyv bankových faktorov na výnosnosť zahraničných
bánk, citlivosť ziskovosti týchto determinantov dokonca vzrástla počas obdobia krízy.
Prekvapivo, podľa našich výsledkov nenájdeme vzťah medzi štruktúrou trhu v
hostiteľskej krajine, kde pôsobia banky, a ziskovosťou. Podobne ako pre trhovú
štruktúru v hostiteľskej krajine, sme nenašli vzťah medzi členstvom hostiteľskej
krajiny v Európskej únii a eurozóne. Avšak, niektoré z makroekonomických veličín
zachytávajúcich vývoj hostiteľskej krajiny a eurozóny ovplyvňujú ziskovosť bánk, ale
v niektorých prípadoch výsledky ukazujú rôzny vplyv v predkrízovom a krízovom
období.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY