Detail práce

Signální efekty dividend

Autor: Bc. Jan Strnad
Rok: 2013 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 61
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá otázkou, zda existuje pozitivní vztah mezi velikostí dividendy a hodnotou firmy.
Pojednává o teorii signálu, podle které dividendy zprostředkovávají informaci o kondici firmy od
manažerů k investorům. V první části práce uvedeme teoretická východiska pro stanovení optimální
výše dividendy. Zaměříme se především na objasnění procesů, jakými mohou být informace o budoucí
profitabilitě firmy komunikovány pomocí dividend, kritické zhodnocení předpokladů signálních modelů
a objasnění vztahu mezi dividendou a zpětným odkupem akcií. Ve druhé části práce ověříme platnost
teorie signálu na datech z WSE (Warsaw Stock Exchange). Popíšeme specifické rysy polského trhu a
metodiku sběru dat. Následně budeme testovat hypotézy, zda velikost dividendy má vliv na cenu akcie v
den jejího oznámení, a zda oznámená dividenda obsahuje informaci ohledně budoucí profitability firmy.
V závěru práce, je provedena interpretace zjištěných výsledků. Analýza nasbíraných dat poskytla
smíšenou evidenci pro teorii signálu. Byl sice potvrzen vztah mezi dividendou a budoucí profitabilitou
firmy, avšak nikoli vztah mezi dividendou a cenou akcií. Zjištěné výsledky vedou k vyslovení hypotézy,
že informace obsažená v dividendách není exklusivní, tedy že investoři jsou s danou informací
seznámeni ještě před oficiálním zveřejněním výše dividendy.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY