Detail práce

Vzdělání a kriminalita - národohospodářský pohled

Autor: Bc. Silvie Šipkovská
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: PhDr. Tomáš Vyhnánek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 78
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Autorka se v této práci zabývá vztahem vzdělání a vybraných druhů kriminality (hospodářskou, majetkovou a násilnou kriminalitou) z národohospodářského pohledu. Cílem této práce je ukázat, že vztah mezi kriminalitou a vzděláním je mnohem komplikovanějším, než se dle dosavadních výsledků může zdát a že vedle vzdělání má významný vliv na kriminální kariéru pachatele rovněž výchovné prostředí, z něhož vzešel, a tudíž je žádoucí tento faktor do analýzy zařadit. Analytická část práce je členěna na dvě nezávislé části. V první, zkoumající pachatelství obecně, jsou pro popis závislosti jednotlivých druhů kriminality, vzdělání a výchovného prostředí použity tabulky a grafy ukazující procentuální podíly jednotlivých proměnných, kontingenční tabulky a korelační tabulky. Analýza potvrzuje, že existuje významný vztah mezi kriminalitou a kombinací vzdělání a výchovného prostředí. Tato hypotéza se ovšem projevila jen ve vztahu k některým výchovným prostředím –„dělnickému“ a „inteligence“. Druhá část je věnována recidivě jako zvláště negativnímu jevu – ve zkoumaném souboru je 58 % recidivistů. Pro analýzu jsou použity tři modely binární volby: lineární pravděpodobnostní model, logitový a probitový model. Vyšší vzdělání ve všech případech snižuje pravděpodobnost recidivy, ohledně kombinací s výchovným prostředím jsou však rozdíly v rámci jednotlivých druhů kriminality i použitých modelů značně diferencované.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY