Detail práce

Meta-analýza v mezinárodní ekonomii

Autor: PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. (27.11.2013)
Rok: 2013 - zimní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 105
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Dizertace se skládá ze tří aplikací meta-analýzy na poli mezinárodní ekonomie. První aplikace zkoumá vliv společné měny na mezinárodní obchod, zatímco zbývající dvě se zaměřují na vztah mezi přímými zahraničními investicemi a produktivitou domácích firem. Úvodní kapitola vysvětluje vztahy mezi těmito aplikacemi.

V první aplikaci provádím meta-analýzu efektu zavedení společné měny na mezinárodní obchod, přičemž se zaměřuji na dopady zavedení eura. Pro ostatní měnové unie je tento efekt ekonomicky významný (dosahuje více než 60 %), ale pro euro není statisticky signifikantní, jakmile jsou z literatury odfiltrovány vlivy publikační selektivity. Empirická literatura na toto téma vykazuje tzv. ekonomický výzkumný cyklus: publikované t-statistiky regresních odhadů nejprve rostly, aby v pozdějších publikacích začaly klesat.

Během poslední dekády více než 100 výzkumníků odhadovalo rozsah přelivů produktivity od zahraničních forem k domácím firmám v rozdílných sektorech. Jejich výsledky se ovšem značně liší v závislosti na použitých datech a metodách. Abychom mohli tyto přelivy v produktivitě systematicky analyzovat, nasbírali jsme 3 626 odhadů z literatury a aplikovali na ně metody kvantitativního souhrnu literatury. Výsledky meta-analýzy naznačují, že chyby ve specifikaci regresních modelů snižují reportované odhady. Po opravení o tyto chyby nám vychází, že průměrné přelivy do dodavatelských sektorů jsou ekonomicky významné, zatímco přelivy do odběratelských sektorů jsou zanedbatelné.

V poslední kapitole dizertace sbírám 1 205 odhadů horizontálních přelivů v produktivitě a zkoumám, které faktory vysvětlují rozdíly v těchto odhadech. K identifikaci nejdůležitějších proměnných používám metodu Bayesovského průměrování modelů. Moje výsledky naznačují, že nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími velikost přelivů jsou technologická mezera mezi zahraničními a domácími firmami a také struktura vlastnictví v investičních projektech. Zahraniční investoři, kteří zakládají společné projekty s domácími firmami a kteří přicházejí ze zemí, které nejsou výrazně vyspělejší, vytvářejí nejvíce přínosů pro domácí ekonomiku.
Ke stažení: Thesis_D_Havranek

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY