Detail práce

The Consumer Choice in the E-Commerce Environment

Autor: Bc. Hana Pražáková
Rok: 2014 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 56
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123274/
Abstrakt: Bakalářská práce
Spotřebitelský výběr v on
-
line prostředí
analyzuje faktory, které
působí na
loajalitu zákazníků elektronických obchodů.
První část
práce popisuje současnou situaci na
trhu elektronické komerce v
České republice. Druhá část pak rozvíjí koncepty, kterými se
zabývá teorie zákaznického chování a marketingových taktik prodejc
ů v
on
-
line prostředí.
Třetí praktická část navazuje na
teoretické poznatky a s
jejich pomocí autorka vytváří
empirický
model,
kde zkoumá, jak behaviorální loajalita zákazníků závisí na spokojenosti
s
posledním nákupem na daném elektronickém obchodu, na ma
rketingových taktikách
prodejce a na dalších individuálních charakteristikách prodejce i nákupčího.
Spokojenost
s
posledním nákupem se ukázala být důležitým determinantem zákaznického chování. To,
s
jakou pravděpodobností se zákazník při dalším nákupním ro
zhodování obrátí na stejného
prodejce, závisí tak
é
na stáří daného elektronického obchodu a na preferencích jednotlivce
.
J
ednotlivci, pro něž je při rozhodování velmi důležitá cena výrobku, mají tendenci být méně
loajální
. J
ednotlivci, kteří preferují
věrohodného prodejce při nákupu, mají větší
pravděpodobnost, že budou v
budoucnosti loajální
. Naopak
se neprokázalo, že
marketingové
takt
iky mají vliv na behaviorální loajalitu zákazníků. V
poslední části je analyzováno, jak
působí kvalita stránek elektron
ického obchodu na zákaznickou spokojenost. Model dokazuje,
že obchody odkazem na sociální síť na své hlavní stránce zvyšují zákaznickou spokoje

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY