Detail práce

Trading Volume and Volatility in the US Stock Markets

Autor: Bc. Tomáš Juchelka
Rok: 2014 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 71
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/139330/
Abstrakt: Tato prace zkouma vztah mezi poctem zobchodovanych akci a volatilitou pri
pouzit GARCH modelu v Hypoteze Mixu Distribuc. Analyza je provedena
na peti znamych akcich, vybranych z indexu S&P500. Nasim prstupem bylo
obohacen druhe rovnice GARCH modelu o dodatecne vysvetlujc promenne,
ktere reprezentovaly pocet zobchodovanych akci. Krome samotneho vztahu
volatility a objemu obchodu jsme zkoumali, jaky vliv ma zahrnut dodatecnych
promennych na statistickou vyznamnost GARCH a ARCH parametru v nasem
modelu. Zjistili jsme, ze rozdelen objemu obchodu na ocekavanou a neocekavanou
slozku bylo namste, jelikoz se vsechny tyto promenne ukazaly byt statisticky
vyznamne. Nasim hlavnm zjistenm bylo, ze vzrust poctu zobchodovanych
akci, tedy vzrust ocekavaneho a neocekavaneho objemu, vede ke zvysen volatil-
ity. Na druhou stranu negativn objemovy sok, tedy snzen neocekavaneho ob-
jemu, vede k jejmu snzen. Prestoze jsme nasi analyzu provedli jak pro prvn
lag objemu obchodu, tak take pro soucasny objem, nepodarilo se nam potvrdit
hypotezu, ze zahrnut objemu obchodu zpusob statistickou bezvyznamnost
parametru ARCH a GARCH, tedy nepotvrdili jsme Hypotezu Mixu Distribuc.
Zjistili jsme vsak, ze modely se zahrnutym objemem jsou podstatne leps,
nez bezne modely typu GARCH. Vysledky nas analyzy by se daly shrnout
zaverem, ze s rostoucm poctem obchodu roste volatilita a tedy existuje stati-
sticky vyznamny pozitivn vztah volatility a poctu zobchodovanych akci. Dale
je treba rci, ze modely rozsrene o objem jsou podstatne leps, nez bezne mod-
ely typu GARCH.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY