Detail práce

What Drives the Grades of Bachelor Theses?

Autor: Bc. Josef Kurka
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Schwarz Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 56
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138034/
Abstrakt: Tato práce se zabývá faktory, které ovlivňují výs
ledky bakalářských prací. Nejsme si vědomi žádné dostupné literatury zabývající se těmito faktory.
Proto jsou v sekci přehled literatury
rozebírány články, jež se zabývají determinanty citací
vědeckých prací, což je téma, které se
velmi podobá tématu této práce. V
těchto článcích je možné najít mnoho faktorů, které mohou
potenciálně ovlivňovat i známky. Těmito faktory mohou být obecné charakteristiky práce,
obsah, citovaná literatura nebo akade
mický titul vedoucího a oponenta. Většina těchto
proměnných je ovlivňována vnitřními schopnostmi každého studenta, což může přinést
problém s endogenitou. Tento problém je řešen zahrnutím proměnné zastupující vnitřní
schopnosti studenta, konkrétně průměru
známek z kurzů matematiky. Pro vypořádání
s nejistotou, plynoucí z
vysokého množství vysvětlujících proměnných, je na data získaná ze 100 bakalářských prací studentů IES použit přístup Bayesian Model Averaging. Mezi
indikátory, které byly shledány nejefekt
ivnějšími, patří akademický titul vedoucího a
oponenta a srozumitelnost textu. V
některých specifikacích byl významný také výběr
literatury a známky z matematiky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY