Detail práce

Car demand modelling in the Czech Republic

Autor: Bc. Adam Rückl
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: Mgr. Barbara Pertold-Gebicka M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 71
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137637/
Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit a s
použitím dat registrací nových vozidel v
České republice
odhadnout model poptávky po osobních automobilech. Sestavený model bere zvlášť v
potaz
faktory ovlivňující nejen poptávku, ale i nabídku, přičemž obě tyto
veličiny tvoří systém
simultánních rovnic. Za účelem správného odhadu je prezentována ekonometrická teorie
modelu simultánních rovnic. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy, je dokázána
nekonzistence metody nejmenší čtverců a představeny vhodné metody odha
dů, zejména pak
dvoustupňová metoda nejmenších čtverců a nepřímá metoda nejmenších čtverců. Při následné
empirické analýze bylo zjištěno, že registrace nových osobních automobilů v
České republice
jsou ovlivněny specifickou daňovou politikou, která do dubn
a 2009 neumožňovala odpočet
daně z
přidané hodnoty u osobních automobilů. Velká část osobních automobilů byla tedy
registrována jako lehké užitkové vozy a tento fakt je
při studiu poptávky po automobilech nutné
vzít v
potaz. Výsledky regrese pomocí dvoustu
pňové metody nejmenších čtverců ukázaly, že
poptávka po nových automobilech v
České Republice je cenově a důchodově elastická, značná
citlivost poptávky byla zjištěna i na cenu ojetých automobilů jakožto jejich substitutu. Naopak
u ceny paliva nebyl prokáz
án vliv na počet kupovaných automobilů. Největší dopad je
připisován sezónnosti, která je pravděpodobně výsledkem subjektivních preferencí
spotřebitelů

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY