Detail práce

Altruistické chování a jeho souvislost s ekonomickým klimatem

Autor: Bc. Jan Šarapatka
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 48
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137645/
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je prozkoumat a shrnout hlavní myšlenky týkající se altruismu. V práci je
vyvozen závěr, že lidský projev altruismu je výsledkem kombinace mnoha podnětů, jež autor navrhuje
rozdělit na vnější a vnitřní motivy. V práci je obhájen názor, že altruistické chování může být, až na
některé výjimky, považováno za racionální. Práce se přiklání k tvrzení a poskytuje důkazy, že CSR ani
státní altruismus nemohou být pokládány za altruistické chování v pravém slova smyslu. V závěru je
navržena nová definice altruismu, která zachovává původní znění, ale přidává nutnou podmínku
nezištnosti. Tím do sebe nezahrnuje chování motivované chladným ekonomickým kalkulem jedince, či
čistou reciprocitou, ačkoliv se takové jednání může často na první pohled jevit altruistický

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY