Detail práce

Vztah mezi deflací a recesí v Japonsku za poslední dvě dekády

Autor: Bc. Daniel Vopat
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: MPhil Pavel Ryska Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 53
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138290/
Abstrakt: Práce zkoumá, zda a jakým způsobem je růst reálného HDP v Japonsku během posledních dvaceti let
spojen se změnou cenové hladiny. Toto období je v Japonsku charakteristické ekonomickou stagnací a
četným výskytem deflace. Mnozí se domnívají, že právě deflace brání opětovnému růstu japonské
ekonomiky a vnímají deflaci jako nežádoucí element, kterému je třeba se bránit. K dosažení vytyčeného
cíle využíváme odhadů ekonometrických modelů, a to pomocí metod nejmenších čtverců na datech s
čtvrtletní frekvencí. Z důvodu eliminace případného vlivu, které s sebou nesla světová hospodářská krize
v letech 2008 a 2009, jsme odhadli model ve variantě zahrnující tato léta i ve variantě, která toto období
nebrala v potaz. Analýza první z obou variant ukázala, že o čtyři čtvrtletí zpožděná rychlost růstu cenové
hladiny je, při 5% hladině významnosti, negativně korelovaná s rychlostí růstu reálného HDP. Jinými
slovy řečeno ukázala, že deflace byla následována zrychlením čtvrtletního růstu reálného HDP. Ve
druhé variantě nebyla tato korelace při 5% hladině významnosti statisticky významná. Práce tedy
naznačuje, že není důvod deflaci považovat za viníka dlouhotrvající japonské stagnace.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY