Detail práce

Current account adjustment in the Baltic countries

Autor: Bc. David Vostřák
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Holub Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 55
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/134191/
Abstrakt: V posledních 20 letech jsme byli svědky turbulentního vývoje běžných účtů na území Pobaltských států.
Deficity na těchto účtech často přesahovaly úroveň -10% HDP, což mělo za následek aktivní diskuzi
ohledně jejich udržitelnosti. V této práci se podíváme na vývoj běžných účtů Pobalských států jak z
praktického, tak z teoretického pohledu. K tomu využijeme intertemporální model reprezentativního
agenta, jenž maximalizuje svůj užitek optimilizací spotřeby v nekonečném horizontu. Tento model
později použijeme v empirické části, kde porovnáme odhad běžného účtu s jeho skutečnými hodnotami.
Náš předpoklad je, že očekání o budoucích hodnotách klíčových proměnných jsou uskutečňována
pomocí vektorové autoregrese prvního řádu. Výsledky této práce ukazují, že velké deficity v minulosti
byly výsledkem vysokých očekávání ohledně tempa růstu ekonomik. Snížení těchto očekávání pak mělo
za následek vyrovnání běžných účtu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY