Detail práce

Determinanty cen nového rezidenčního developmentu v Praze

Autor: Mgr. David Mazáček
Rok: 2015 - letní
Vedoucí: PhDr. Pavel Streblov M.Sc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 159
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/165241/
Abstrakt: Tato práce analyzuje vývoj a současný stav na trhu nového rezidenčního
developmentu v Praze. Nejprve se zabývá vývojem tohoto trhu a jeho porovnáním v rámci
kvalitativních i kvantitativních aspektů s jinými městy Evropské unie včetně úrovně
bydlení a jeho ekonomické náročnosti. Analýza vývoje a současné situace na trhu indikuje
přítomnost realitní bubliny v oblasti rezidenčního developmentu v Praze, která ještě
prohloubila dopady celoevropské krize na pražský developerský trh, který se ale začíná
v současné době zotavovat. Další dvě kapitoly této práce popisují souvislosti mezi
vývojem ceny za metr čtvereční nových bytů v Praze a vývojem makroekonomických
ukazatelů v oblasti příjmů klienta, financování nebo substitučního řešení bytové situace.
Závislost je zkoumána pomocí ekonometrického modelu, který vysvětluje průměrnou
agregovanou realizovanou cenu nového rezidenčního developmentu v Praze pomocí
jejích makroekonomických determinantů a oborových ukazatelů. Jedná se o komplexní
model, kdy cena je vysvětlována kombinací proměnných ovlivňujících stranu poptávky i
nabídky na trhu nového rezidenčního developmentu v Praze. V dalším kroku je pak
k těmto proměnným ještě přidána územní diferenciace Prahy na pět kategorií lokalit.
Druhá kapitola popisuje metodologický přístup obdobných studií a stanovuje základní
milníky pro metodologický přístup použitý k tvorbě ekonometrického modelu v další
kapitole. Třetí kapitola popisuje datový soubor vytvořený pro ekonometrický model,
závislosti mezi jednotlivými proměnnými a konstrukci vlastního modelu. Zvláště je
věnována pozornost konstrukci vysvětlované proměnné a všem aspektům souvisejícím se
statisticko-ekonometrickou verifikací výsledného modelu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY