Detail práce

Determinanty šíření mobilních telefonů a Internetu

Autor: Mgr. Veronika Kračmerová
Rok: 2015 - letní
Vedoucí: Mgr. Petr Polák MSc. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 86
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/151877/
Abstrakt: Tato diplomová práce zkoumá determinanty šíření mobilních telefonů a Internetu a případné
rozdíly jejich vlivu mezi rozvojovými a vyspělými státy. Pro tento účel jsou využita panelová
data obsahující údaje ze 199 zemí za období 1995-2012. Je vybrána sada proměnných
zahrnujících ekonomické, technologické, politické faktory a také faktory lidského kapitálu.
Mezi přínosy této práce patří aktuálnost výzkumu a přidání nových proměnných do
ekonometrického modelu. Dále se práce detailněji zabývá přijetím informačních a
komunikačních technologií v České republice, na kterou doposud analýza publikována
nebyla. Jedním ze závěrů této diplomové práce je, že šíření mobilních telefonů a Internetu
probíhá rychleji v rozvojových než ve vyspělých zemích. Testování na základě metody
fixních efektů v rámci celosvětového testování dále ukázalo, že pro Internet je ekonomické
bohatství země důležitým determinantem pouze v rozvojových státech, zatímco pro mobilní
telefon je HDP důležité v obou skupinách. Analýza České republiky přinesla pro obě
technologie rozdílné výsledky, avšak nezaměstnanost, která byla přidána do základního
modelu, se ukázala být důležitým determinantem jak pro Internet, tak pro mobilní telefony.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY