Detail práce

Keynes a keynesovství. Metodologické problémy neoklasické syntézy

Autor: Mgr. Jan Stráský
Rok: 1998 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Český
Stránky: 88
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou prác
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zaměřuje na rozdíly mezi ekonomickou metodologií J. M. Keynese a metodologií mainstreamové interpretace jeho díla, jež se rozvinula pod hlavičkou tzv. neoklasické syntézy. Hlavním argumentem je tvrzení, že příčinou hlubokých odlišností mezi Keynesovým učením a jeho pozdějším rozpracování v keynesovství jsou právě rozdílné metodologické základy ekonomické analýzy. Úvodní kapitola podává přehled základních filosofických přístupů k metodologii vědy. Podrobně je popsán nejprve pozitivistický přístup a následně Popperova hypoteticko-deduktivní metoda. Pro ekonomii jakožto společenskou vědu se zdají vhodné metodologické pozice, jež překonávají vyhraněný dualismus výše zmíněných opozic. Druhá kapitola se zaměřuje na výklad Keynesovy metodologie na příkladu teorie investic a chování za nejistoty. Právě v Keynsově přístupu k modelování chování ekonomických subjektů spočívá rozdíl, jež znemožňuje, aby jeho teorie byla jednoduše zapojena do neoklasického paradigmatu ekonomie. Třetí kapitola je historickým přehledem rozvíjení Keynesových myšlenek v rámci neoklasické syntézy a důraz je zde kladen na předvedení postupného vzdalování se keynesovské ekonomie od Keynesových východisek. Diskuse IS-LM modelu na pozadí Keynesovy pozice v Obecné teorii zde slouží jako ilustrativní příklad kreativního přizpůsobení Keynesova východiska. Závěrečná kapitola formalizuje základní odlišnosti Keynesovy teorie a neoklasické syntézy a argumentuje ve prospěch post-keynesovství jako přínosnějšího a citlivějšího přístupu k rozvíjení Keynesovy ekonomické teorie.
Ke stažení: Jan Straský

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY