Detail práce

Rakouská teorie hospodářských cyklů: //polemika s informačním paradigmatem Josepha Stiglitze

Autor: Bc. Martin Forejt
Rok: 2016 - letní
Vedoucí: MPhil Pavel Ryska Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 75
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/151546/
Abstrakt: Při studiu ekonomických cyklů zůstává převažující metodou empirická analýza. Tato práce se oproti
tomu zabývá teoretickým porovnáním dvou přístupů. Tím prvním je rakouská teorie hospodářských
cyklů, stavící na teorii kapitálu, Cantillonově efektu a bankovnictví částečných peněz. Druhým
přístupem je Greenwald-Stiglitzův model hospodářských cyklů, vycházející z předpokladu
nedokonalých informací na akciových trzích a rizikově averzního chování manažerů. Nejprve obě tyto
teorie detailně popíšeme a poté přejdeme k jejich kritickému zkoumání. Po rozboru GreenwaldStiglitzova
modelu dospíváme k jeho odmítnutí, ovšem k odmítnutí pouze coby hlavního východiska k
pochopení ekonomických cyklů. Jeho hlavní slabinou totiž je velké množství omezujících předpokladů,
z nichž některé jsou navíc slabě zdůvodněny. Zároveň ale neodmítáme všechny závěry, ke kterým
dospívá. V další části se věnujeme také kritice rakouské školy, zvláště jejím názorům na zaměstnanost v
období boomu. Pozornost je dále věnována také rakouskému příspěvku k debatě o ekonomické
kalkulaci. V závěru zmiňujeme možnost doplnění rakouské teorie hospodářských cyklů GreenwaldStiglitzovým
modelem. Důvodem k tomu je fakt, že rakouská školu neumí vysvětlit, proč mají
ekonomické poklesy sklon k setrvalosti. Protože tato setrvalost je v Greenwald-Stiglitzově modelu
hospodářských cyklů vysvětlena na mnohem exaktnějším základě, využíváme tento model jako hlavní
zdroj jejího vysvětlení.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY