Detail práce

Využití DHL indexu při analýze globalizace

Autor: Bc. Jakub Močička
Rok: 2016 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/164073/
Abstrakt: V rámci bakalářské práce je nejprve v úvodu krátce rozebrána problematika globalizace, kde je
kladen důraz na historii pojmu globalizace a vývoj, respektive různorodost metod definování
globalizace. Dále jsou představeny indexy pro hodnocení globalizace (DHL index globální
propojenosti, KOF globalizační index, Ernst & Young globalizační index a Maastricht
globalizační index), u kterých jsou rozebrány indexy a ukazatele, pomocí nichž jsou vytvořeny,
váhy přiřazené jednotlivým indexům a ukazatelům a stupnice, do které jsou indexy převedeny.
Následně jsou jednotlivé indexy porovnány z hlediska jejich podobností a rozdílností, souboru
zemí, pro které jsou stanoveny, a významnosti jednotlivých složek. Stěžejní částí práce je
hodnocení vztahu mezi globalizačními indexy a vybranými makroekonomickými ukazateli
(hrubý domácí produkt, inflace a nezaměstnanost). Za tímto účelem jsou použity dvě metody,
a sice jednokrokový Arellano-Bond GMM odhad a metoda fixního efektu. Hlavním obdobím
zájmu je rozmezí let 2005–2013, pro které je stanoven DHL index globální propojenosti, a
zkoumaný soubor tvoří panelová data 140 zemí pro HDP a inflaci a 34 v případě
nezaměstnanosti. V závěru jsou hodnoceny obecné výsledky vztahů mezi globalizačními
indexy a makroekonomickými ukazateli a celkové naplnění cíle práce.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY