Detail práce

Analýza nákladů veřejného zdravotního pojištění na pacienty s diabetem mellitem 2. typu v ČR

Autor: Bc. Magdalena Škodová
Rok: 2018 - letní
Vedoucí: MUDr. Pavel Hroboň
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 64
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/191684/
Abstrakt: Tato práce se zabývá náklady zdravotních pojišťoven na léčbu diabetu 2. typu a
jeho výskytem v populaci ČR. Diabetes mellitus 2. typu je závažné chronické
onemocnění, jehož prevalence v posledních letech roste po celém světě a s ní přirozeně
rostou i náklady, které tvoří mnohdy velkou část výdajů zdravotních systémů. Cílem této
práce je představit možné metody, kterými lze z dostupných dat diabetika identifikovat a
následně u těchto jedinců analyzovat nákladovost z pohledu českých zdravotních
pojišťoven. Dosud publikované studie nejsou z dnešního pohledu dostatečně aktuální
nebo využívají malého vzorku pacientů. Práce by v této sféře měla poskytnout velmi
přesné a aktuální informace, jelikož využívá dat pojišťoven z roku 2015, která zahrnují
mimo jiné individuální náklady na každého pojištěnce. K identifikaci diabetika jsou
použity dva základní přístupy – vykázaná diagnóza a různá množství roční spotřeby léčiv
typických pro diabetes. Ze studie vychází, že celkové náklady na diabetiky 2. typu v ČR
se pohybují v rozmezí 19 až 44 mld. Kč v závislosti na použité metodě. Analýza dále
ukazuje, že s přibývajícím věkem rostou průměrné náklady na diabetika, přičemž tyto
náklady jsou až dvakrát vyšší ve srovnání s běžnou populací. V návaznosti na zjištěné
nedostatky současného systému se autorka v závěru věnuje možnostem jeho zlepšení.
Výsledky této studie mohou rovněž napomoci ke zpřesnění hranice spotřeby léčiv, která
je jedním ze současných kritérií (od 1.1.2018) použitých při přerozdělování pojistného
mezi zdravotní pojišťovny

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY