Detail práce

Ekonomická analýza činnosti vybraných bánk v Československu počas Veľkej hospodárskej krízy (1929 – 1933)

Autor: Bc. Diana Bosáková
Rok: 2019 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 61
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/191178/
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá analýzou ekonomickej situácie vybraných piatich
československých bánk: Živnostenskej banky, Tatra banky, Anglo-československej
banky, Banky československých légií a Agrárnej banky počas Veľkej hospodárskej
krízy. Prostredníctvom dostupných dát z rokov 1922 – 1938 je preukázaný vývoj
správania a efektivity bánk v období pred krízou a počas nej. Cieľom tejto práce je
priblížiť situáciu bánk pred nástupom hospodárskej krízy a identifikovať správanie
manažmentu bánk počas krízy pomocou štyroch finančných ukazovateľov. Finančné
ukazovatele skúmajú rentabilitu, likviditu a solventnosť bánk. Z výsledkov práce
vyplynulo, že banky sa správali neefektívne už pred krízou, čo mu nasvedčujú nízke
hodnoty ukazovateľov rentability vlastného kapitálu a aktív. Pomerový ukazovateľ
úverov voči vkladom vplyvom krízy poklesol takmer u všetkých bánk, avšak poukazuje
na neefektívne správanie niektorých československých bánk v rámci nízkeho
poskytovania úverov už pred krízou. Hoci ani jedna z československých bánk počas
krízy neskrachovala, táto práca poukazuje na neefektívne správanie manažmentu bánk,
ktorý sa vo veľkej miere spoliehal na pomoc od štátu

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY