Detail práce

Who wins and who loses due to financial secrecy? The Net Bilateral Financial Secrecy Index.

Autor: Bc. Lucie Kamenická
Rok: 2019 - letní
Vedoucí: PhDr. Miroslav Palanský M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 109
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/200979/
Abstrakt: Rece ntl y, w orl d le a ders are m a ki n g e ff orts t o fi n all y g ai n c o ntr ol o ver t he iss ue
of t a x h a ve ns a n d fi n a nci al secrec y t hr o u g h vari o us p olic y me as ures. T h a n ks
t o c o m b ati n g fi n a nci al secrec y, t a x f air ness is sl o wl y b ei n g ac hie ve d w hic h e na bles j uris dicti o n t o c ollect t a x re ve n ue w hic h t he y l ose d ue t o t he e xiste nce of
secrec y j uris dicti o ns. I n m y t hesis I u p d ate a n d e xte n d t he e xisti n g rese arc h
c o ncer ni n g bil ater al a p pr o ac h of e m piric al i de nti fic ati o n of t a x h a ve ns’ fi n a nci al
secrec y a n d b ase d o n it I q u a ntif y f or 1 1 1 c o u ntries t he secrec y t he y s u p pl y a n d
f or 8 2 c o u ntries t he secrec y t he y recei ve. Ne xt, I pri m aril y q u a ntif y w hic h j uris dicti o n wi ns or l oses d ue t o secrec y b y de vel o pi n g t he Net Bil ater al Fi n a nci al
Secrec y I n de x a n d esti m ate it f or 6 8 j uris dicti o ns b y setti n g f or e ac h c o u ntr y
t he fi n a nci al secrec y recei ve d a n d s u p plie d a g ai nst e ac h ot her. T he n, I f o c us
o n w or ki n g wit h t he est a blis he d Net B F SI a n d I b ase d o n it c o ncl u de se ver al
fi n di n gs, a n d als o a n al yse h o w t he Net B F SI c h a n ge d d uri n g rece nt dec a de.
S u bse q ue ntl y, I assess h o w i nter n ati o n al or g a niz ati o ns a n d p artic ul ar c o u ntries
are s uccessf ul i n t ar geti n g t he j uris dicti o ns m ost b e ne fiti n g fr o m t he secrec y
wit h t heir p olicies, I e val u ate t heir rece nt p olic y me as ures usi n g m y res ults of
t he Net B F SI, a n d I s u g gest h o w t he y c o ul d i m pr o ve. I asses t w o m ost rece nt E U lists of t a x h a ve ns a n d t w o gl o b al lists, as well as t he e n g a ge me nt of
c o u ntries i n A ut o m atic E xc h a n ge of I nf or m ati o n b y M arc h 2 0 1 9.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY