Detail práce

Výkonnost zaměstnanců na základě jejich osobnostního hodnocení

Autor: Bc. Kristina Tsypushkina
Rok: 2019 - letní
Vedoucí: Petr Pleticha
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 74
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/202422/
Abstrakt: Cílem této práce je vyhodnotit schopnost faktorů komerčního osobnostního dotazníku Predictive
Index predikovat výkonnost zaměstnanců prodeje. Využili jsme neveřejných dat jedné z předních mezinárodních společností poskytujících spotřebitelské financování v Číně. Vzorek dat obsahuje přes 31 tisíc pozorování na jednu specifickou pozici prodejce. Výkonnost zaměstnanců byla
měřena na základě jejich umístění v nejlepších nebo nejhorších 20%, případně 30% zaměstnanců
z pohledu prodaného množství během prvního měsíce samostatné práce. Pomocí vizuální analýzy
a logistické regrese jsme identifikovali pozitivní korelaci mezi faktorem extroverze a výkonností
prodejců, dále pak negativní korelaci mezi faktorem trpělivosti a výkonností zaměstnanců. Tyto
výsledky jsou v souladu s předešlou literaturou. Zajímavým zjištěním je fakt, že pokud je zaměstnanec přiřazen na prodejní místo, kde již pracuje jiný zaměstnanec, významně to sníží jeho
pravděpodobnost umístění mezi nejhoršími zaměstnanci. Na našem vzorku bylo dále jednodušší
predikovat to, že zaměstnanec bude zařazen mezi nejhoršími prodejci než to, že bude mezi nejlepšími. I přes identifikované korelace nedosáhl finální model uspokojivého výkonu. Nezávislé
proměnné byly schopné vysvětlit pouze 4,7% variace ve výkonnosti zaměstnanců. Přidaná hodnota osobnostních rysů je v našem případě velmi omezená. Toto může být způsobeno nesprávnou
administrací samotného dotazníku a faktem, že v našem vzorku chybějí potencionálně prediktivní
proměnné jako vzdělání a kognitivní schopnosti.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY