Detail práce

Cíl udržitelného rozvoje č. 1: Konec chudoby

Autor: Bc. Anežka Komorová
Rok: 2019 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 56
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/202964/
Abstrakt: Tématu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) se v dnešní době dostává stále více pozornosti.
Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem prvního cíle - vymýcení chudoby ve všech jejích
formách všude na světě. Existuje množství publikací, které se snaží odhalit možné determinanty
chudoby za účelem vytvoření účinné strategie pro boj s ní. Většina jich je však zaměřena na
konkrétní státy či regiony díky lepší dostupnosti dat. Tato práce naopak zkoumá proměnné a jejich
vliv na extrémní chudobu ve světě, příp. v různých regionech, to vše s využitím ekonometrické
analýzy panelových dat. V této studii bylo použito sedm nezávislých proměnných: HDP na
obyvatele, Gini index pro příjmovou nerovnost, populační růst a čtyři úrovně dosaženého
vzdělání – bez formálního vzdělání, primární, sekundární a terciální. Primárním zdrojem dat se
stala „World Bank“, ze které byla obdržena pozorování pro 125 států v časovém období od roku
2000 do roku 2017. Z výsledků studie vyplývá, že proměnné HDP na obyvatele, příjmová
nerovnost, terciální vzdělání a absence dokončeného formálního vzdělání významně ovlivňují
extrémní chudobu. Výsledky rovněž naznačují nepravděpodobnost splnění nulového cíle do roku
2030. První cíl SDGs se tedy ukázal jako příliš ambiciózní. Pro jeho splnění je nezbytné, aby došlo
k ještě většímu zvýšení globálního úsilí a okamžitému jednání všech zúčastněných stran.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY