Detail práce

Tři eseje v oblasti analýzy a evaluace politik

Autor: Vědunka Kopečná (9.3.2022)
Rok: 2022 - letní
Vedoucí: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Konzultant: Mgr. Milan Ščasný PhD.
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 164
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se skládá ze tří článků sdílejících hlavní téma -
hodnocení politik souvisejících s aktuálními problémy jak z mikroekonomického, tak makroekonomického hlediska. Disertační práce je
zaměřena na středoevropský region.
První článek představuje inovativní metodologii hybridního
dynamického výpočtového modelu obecné rovnováhy používaného
ke kvantifikaci socioekonomických dopadů politik cílících na
snižování emisí zaměřených na zvýšení počtu elektrických vozidel v
osobní dopravě na příkladu Rakouska. Heterogenní preference
spotřebitelů jsou integrovány do dynamického výpočetního modelu
obecné rovnováhy, který je dále propojen s technologicky bohatým
modelem výroby elektřiny typu „zdola nahoru“ a skladově-tokovým
modulem započítávání vozidel. Endogenně určené emise z používání
vozidel, výroby elektřiny a odvětvové výroby poskytují vstup pro
kvantifikaci externích nákladů přiřaditelných kvalitě ovzduší a
emisím uhlíku pomocí metody analýzy dopadů IPA.
Druhý článek odhaduje elasticitu substituce mezi kapitálem,
prací, energií a materiály při konstantní elasticitě substituční
produkční funkce, která se používá ve většině modelů obecné
rovnováhy. K odvození těchto elasticit pro celou ekonomiku a pro pět
různých sektorů, pro EU jako celek a pro její dva subregiony – země
západní a střední a východní Evropy, používáme techniku
nelineárního odhadu.
Třetí článek hodnotí politiku zaměstnanosti ve veřejném sektoru
z mikroekonomického hlediska a se zaměřuje na projekt Stáže pro
mladé uchazeče o zaměstnání v rámci programu Záruky pro mladé,
který byl určen jako pomoc studentům s přechodem ze škol na trh
práce díky stážím ve firmách. Kontrafaktuální hodnocení kvantifikuje
dopady stáží na osobní příjem a ekonomický status stážistů pomocí
shody skóre, odhadu rozdílů v rozdílech a dvou doplňkových metod –
obyčejných nejmenších čtverců a multinomiálního logitového
modelu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY