Detail práce

Nestandardní modely pro rozhodování a vyjednávání ekonomických týkající se ekonomických informací

Autor: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Český
Stránky: 106
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato disertační práce je věnována relativně nové oblasti ekonomie informací. Tento obor ekonomie je zajímavý mimo jiné tím, že se nachází na průniku zájmu jinak relativně striktně oddělených oblastí ekonomie jakými jsou například mikroekonomie, makroekonomie, teorie finančních trhů a finačního zprostředkování a pod. Disertační práce se skládá z pěti na sobě relativně nezávislými kapitolami, které mají charakter separátních článků, a které pokrývají výše uvedené oblasti.
V první kapitole je prezentován model, který vysvětluje existenci finančního zprostředkování existencí informační asymetrie vycházející z obdobného modelu v článku Holmström, Tirole (1997). V kapitole druhé je prezentován mikroekonomický model pokoušející se modelovat předávání informací mezi dvěma subjekty, mezi kterými existuje pozitivní externalitní vazba, kde je modelována relativní ochota donátora předávat informaci v závislosti na jeho velikost. Ve třetí kapitole je uveden model producenta informačních komodit (či komodit, které v sobě skrývají vysoké fixní výzkumné náklady), který má sice nulové mezní náklady a využívá možností monopolu, oproti tomu však čelí omezení souvisejícím s s hrozbou vstupu konkurenta. Z jeho pohledu je tento vstup náhodnou událostí závisející na výši zisku (čím vyšší zisk, tím vyšší pravděpodobnost vstupu konkurenta), kterou producent váží s opačným rizikem odchodu vlastníků z titulu nízkého zisku. Ve čtvrté kapitole je uvedena aplikace toerie transferu informací do makroekonomie, když je zde prezentován model difuse technologie se zpožděním mezi rozvinutou zemí vyvíjející nové technologie, a zemí zaostalou, která tyto technologie pouze se zpožděním kopíruje. Je ukázáno, že takovýto model může i při realistických předpokladech vysvětlit v realitě sledované rozdíly v ekonomické úrovni zemí (na rozdíl od standardních modelů s výzkumem a vývojem), přičemž zde klíčovou roli hraje právě faktor zpoždění. V kapitole jsou dále diskutovány faktory ovlivňující velikost faktoru zpoždění, především pak role lidského kapitálu. V závěrečné páté kapitole je prezentován probitový/logitový model odhadu přežívání podniků v letech 1998-2001. Na jeho základě je pak konstatováno, že v uvedené době hrála zřejmě difuse technologií v přežívání podniků významnou roli.
Ke stažení: Disertační práce - Hlaváček

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY