Detail práce

Mohou banky profitovat z hospodářského cyklu?

Autor: Mgr. Patrik Nový
Rok: 2004 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 100
Ocenění: Cena Mladého ekonoma České společnosti ekonomické
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: K řízení kreditního rizika svých (úvěrových) portfolií banky kromě diverzifikace portfolia, zkušenosti managementu, sběru informací o žadateli o půjčku a dalších metod stále častěji využívají modelů řízení kreditního rizika. Moderní sofistikované modely jsou charakteristické tzv. portfolio přístupem. Jeden z těchto špičkových modelů, ekonometrický CreditPortfolioView firmy McKinsey, bere v úvahu i nediverzifikovatelné faktory rizikovosti portfolio, tj. systematické činitele (vlivy ekonomického prostředí). Tato práce zavádí obdobnou strategii a aplikuje ji na vybrané úvěrové portfolio v České republice. Na případě simulovaného portfolia předních českých společností sledovaných mezi lety 1995 a 2001 pomocí analýzy panelových dat zkoumáme do jaké míry je úvěrová kvalita ovlivněná změnami systematických faktorů. Konkrétně analyzujeme hypotetické tvrzení, že úvěrová kvalita portfolia je ovlivněná makroekonomickým vývojem České ekonomiky. Analýza skutečně potvrzuje, že mezi uvěrovou kvalitou (měřeno kreditním ratingem Standard & Poor's a dopočteným) a hospodářským cyklem, měřeno například mezerou HDP či mírou nezaměstnanosti, existuje jednoznačný a statisticky významný vztah. Význam tohoto poznatku leží především v přesnosti určení a několika procentním ušetření ekonomického kapitálu. Statisticky nevýznamnými se ukázaly být statistiky jako např. vládní deficit, vnější rovnováha nebo inflace. Kromě hlavní analýzy se práce věnuje třem dalším oblastem. Za prvé podává všeobecný přehled oblasti kreditního rizika a jeho řízení. Za druhé pro účely zkoumaného modelu buduje čtvrtletní agregovaný makro-ekonometrický model pro predikci hospodářského cyklu odhadnutý na datech 1994:4 až 2003:3. V závěru popisuje a pomocí řady Monte Carlo simulací analyzujeme techniku managementu kreditního rizika přidruženou k hlavní analýze - stress testing.
Ke stažení: Diplomová práce - Nový

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY