Detail práce

Inter-industry differences in capital structure

Autor: Mgr. Lukáš Egrt
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: Ing. Irena Jindřichovská CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 77
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je empirický výzkum a analýza rozdílů v kapitálové struktuře mezi různými průmyslovými odvětvími. Analýza je prováděna na vzorku veřejně obchodovaných firem ze zemí střední Evropy (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovenská republika). Metodami výzkumu byly zvoleny metoda jednostranné analýzy variance (ANOVA) a odhad metodou nejmenších čtverců (OLS). Po analýze základních determinant kapitálové struktury jako jsou velikost firmy, ziskovost, atd. je v této práci ukázáno, že průmyslové odvětví je jednou z určujících determinant kapitálové struktury resp. zadluženosti. Hodnota vysvětlujícího faktoru R2 vzrostla u modelů zahrnující i průmyslové odvětví o více než 9%.
Po srovnání s ostatními podobnými studiemi je možné konstatovat, že průmyslová odvětví ve střední Evropě jsou relativně stejně zadlužená jako průmyslová odvětví v USA a v Japonsku s výjimkou odvětví potravinářského, které vykazovalo v období let 2000 a 2001 vysokou relativní zadluženost, kdežto v USA a Japonsku je vždy potravinářství uváděno jako méně zadlužený sektor.
Ke stažení: Diplomová práce - Egrt

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY