Detail práce

Financial Intermediation and Strategic Management. An analytical framework for the financial intermediary development.

Autor: Mgr. Jiří Jirka
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 84
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce vytváří rámec pro analýzu vývoje finančních zprostředkovatelů. Finanční zprostředkovatel je zaveden jako ekonomický účastník, který minimalizuje poptávkovou asymetrii a náklady finanční směny vykonáváním některých operací nutných pro uskutečnění této směny. Zároveň je finanční zprostředkovatel pojat jako organizace skládající se ze strategických jednotek zaměřených na odlišné typy finančních produktů. Poznatky teorie finančního zprostředkování vysvětlující nadřazenost finančních zprostředkovatelů při vykonávání finančních operací jsou potom využity při diskuzi organizace finančních toků v rámci strategických jednotek finančních zprostředkovatelů nebo v rámci jednoduchých kombinací těchto strategických jednotek. K analýze faktorů, které určují podobu a rozsah aktivit finančních zprostředkovatelů, je aplikována teorie strategického managementu na analýzu organizace zdrojů a aktivit finančních zprostředkovatelů.
Práce v této části diskutuje různé synergie a asynergie ve zdrojích a aktivitách finančních zprostředkovatelů, které přímo nebo nepřímo ovlivňují efektivnost finančních zprostředkovatelů při organizaci finančních toků. Tyto synergie, které jsou klasifikovány jako synergie zvyšující výnosy, synergie snižující náklady a synergie zdokonalující schopnosti, se vztahují k primárním aktivitám finančních zprostředkovatelů, podpůrným aktivitám ústředí finančních zprostředkovatelů a přesunu existujících nebo vytvoření nových schopností v rámci finančních zprostředkovatelů. Hranice finančních zprostředkovatelů jsou na druhou stranu omezeny náklady ústředí finančních zprostředkovatelů, které integrují nebo rozvíjejí určité zdroje a aktivity, a problémy koordinace a zmocnění ve velkých nebo diversifikovaných organizacích. Optimální kombinace zdrojů a aktivit finančních zprostředkovatelů je dále omezena příležitostmi a hrozbami v jejich prostředí. Jako dva významné faktory, které vytvářejí tyto externí omezení finančních zprostředkovatelů, jsou rozlišeny poptávka finančních účastníku po finančních službách a finanční infrastruktura.
Přestože z analýzy faktorů určujících vývoj finančních zprostředkovatelů vyplývá, že tento vývoj je závislý na konkrétních zdrojích, aktivitách a prostředí jednotlivých finančních zprostředkovatelů, a je tak značně ovlivněn historickým vývojem dané organizace, tato analýza zároveň naznačuje dvě obecné tendence. Za prvé, jestliže finanční zprostředkovatel není efektivní v podpůrných aktivitách, nebude efektivní ani ve svých primárních aktivitách, bez ohledu na své strategické zaměření. Za druhé, velké množství synergií ve finančních organizacích podporuje integraci operací finančního zprostředkování v rámci finančních skupin, které poskytují široký rozsah finančních služeb.
Analytický rámec je potom použit ke krátké diskuzi strategických faktorů, které ovlivňovaly vývoj bank operujících v nedávných letech v české transformující se ekonomice. Diskuze ukazuje, že vyvíjející se finanční infrastruktura, zájmy a schopnosti různých skupin ovlivňujících banky a finanční infrastrukturu, a objevující se příležitosti na nově vznikajícím bankovním trhu byly těmi strategickými faktory, které ovlivnily bankovní vývoj v transformačním období.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY