Detail práce

Porovnanie dôchodkových systémov Českej a Slovenskej republiky a ich zmien

Autor: Bc. Michal Hajko
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 92
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Česká a Slovenská republiky tvorili do roku 1993 niekoľko desaťročí spoločný štát s jedným dôchodkovým systémom. Z dôvodu rovnakých východzích podmienok po rozdelení federácie je možné porovnať súčasný stav obidvoch samostatných systémov a zhodnotiť pozitíva i negatíva uskutočnených zmien. Práca zahŕňa všeobecný úvod do penzijnej problematiky, podrobný popis štruktúry a vývoja oboch systémov, ako aj postupne uskutočňovaných zmien. Najvýznamnejšia časť obsahuje porovnanie kľúčových charakteristík oboch systémov a komparáciu dôsledkov uskutočnenej slovenskej dôchodkovej reformy s dopadmi českých reformných plánov.
Ke stažení: Michal Hajko

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY