Detail práce

Daňová konkurencia a ekonomický rast

Autor: Bc. Dalibor Roháč
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá vzt'ahom medzi daňovou konkurenciou a hospodárskym rastom. Po tom, ako predstavíme všeobecnú a teoretickú diskusiu povahy zdanenia, zaoberáme sa zavedením zdanenia do rozli_cných modelov ekonomického rastu, ako exogénnych, tak i endogénnych. V najjednoduchšom vyhotovení endogénneho rastového modelu ukazujeme, ako zdanenie vplýva na hospodársky rast. Dalej študujeme rôzne argumenty používané v prospech a neprospech daňovej konkurencie. Dôraz kladieme na definičné otázky daňových sadzieb a daňového základu, skúmame empirickú evidenciu týkajúcu sa vývoja korporátnych daní v Európskej únii a v OECD v
priebehu posledných dekád a zist'ujeme, či niečo nenasvedčuje existencii interdependentného stanovovania daňových sadzieb. Následne rekapitulujeme snahy ako OECD, tak aj Európskej únie smerujúce k zastaveniu daňovej konkurencie. V závere argumentujeme, že daňová konkurencia nie je škodlivá a že predstavuje účinný nástroj
podriad'ovania vlád disciplíne.
Ke stažení: Dalibor Roháč

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY