Detail práce

Zahraničný obchod Slovenskej republiky v období 1993-2004

Autor: Bc. Branislav Soták
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 61
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek
Odkaz:
Abstrakt: Bakalárska práca na tému Zahraničný obchod Slovenskej republiky v období 1993-2004 si kladie za cieľ poskytnúť ucelenú predstavu o vývoji zahraničného obchodu SR v skúmanom období. V úvode rozoberá hlavné determinanty ZO SR, z pohľadu ekonomickej teórie aj špecifík slovenskej ekonomiky. Pokračuje popisom vývoja ZO SR s dôrazom na hľadanie príčin tohto vývoja. Analýza celkového vývoja je pre lepšie pochopenie problematiky doplnená o pohľad do komoditnej a teritoriálnej štruktúry ZO SR a komparáciu so ZO ČR. V závere práce autor hodnotí vývoj ZO SR v skúmanom období z vlastného pohľadu a načrtáva vyhliadky do budúcnosti.
Ke stažení: Branislav Soták

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY