Detail práce

Sponzorství, varianta filantropie, nebo vypočítavost?

Autor: Bc.Diana Vostrovská
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 73
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce Sponzorství, varianta filantropie, aneb vypočítavost se zabývá jevy sponzorování, dobročinnosti a jejich rolí v dnešní společnosti. Autor analyzuje především altruistické
chování a hodnotí podněty, které jedince k tomuto jednání motivují. Práce postupuje od stručného vymezení základních pojmů až k rozboru zištnosti či nezištnosti nesobeckého chování. Důraz je kladen především na srovnání tří ekonomických modelů (kapitola 7), ve kterých se autor pokouší nalézt odpověď na otázku, zda se altruismus slučuje s axiomem chamtivosti, popřípadě zda jsou si tyto dva pojmy navzájem protikladem. Závěrem práce je věnována pozornost českým podnikům a firemní filantropii, což umožní porovnání ekonomické teorie s reálným životem.
Ke stažení: Diana Vostrovská

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY