Detail práce

Strategické politiky ve vztahu k výzkumu a vývoji a jejich aplikace v evropském kontextu.

Autor: Mgr. Pavel Streblov
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Anglicky
Stránky: 92
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Vzhledem k existujícím mezinárodním úmluvám se nástroje pro aktivní vládní politiky ve vztahu k mezinárodnímu obchodu stávají více a více omezenými. V takových situacích mnohé státy hledají nestandardní a méně regulované způsoby jak změnit či získat komparativní výhody v jednotlivých odvětvích. Zatímco některá opatření nahrazující dřívější cla a kvóty mají pouze úzkou použitelnost – jako například striktní technické standardy na importované zboží či nároky na ochranu zdraví zaměstnanců a ochranu životního prostředí – aktivní vládní zapojení se v oblasti podpory výzkumu a vývoje je spíše méně regulovanou oblastí a to i v rámci Světové obchodní organizace. Nedávný vývoj v Evropské unii související se snahou o implementaci Lisabonské strategie zdůraznil fakt, že evropské vlády začínají přikládat výzkumu a vývoji větší roli jakožto prostředku ke zlepšení evropské konkurenceschopnosti. Tato práce rozvíjí teoretický model na bázi modelů Sever-Jih a zkoumá důvody, které mohou vést vlády vyspělých zemí k podpoře výzkumu a vývoje i v případech, kdy existující mezinárodní toky znalostí a informací umožňují zahraničním konkurentům benefitovat na úkor domácích inovujících firem. Za pomoci tohoto modelu je ukázáno, že v případě modelu Sever-Jih nelze v některých případech užít standardní odůvodnění pro podporu výzkumu a vývoje na základě teorie o strategických obchodních politikách. Nicméně vlády přesto mohou hrát důležitou roli v motivování domácích firem investovat do výzkumu a vývoje či mohou ovlivnit domácí blahobyt skrze podporu domácí či vnitrounijní výměny informací a vědecké spolupráce. Na základě výsledků teoretického modelu je posléze posouzena dosavadní aplikace Lisabonské strategie a je v obecné rovině posuzováno, do jaké míry jsou východiska Lisabonské strategie v souladu s doporučeními daného modelu.
Ke stažení: Pavel Streblov

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY