Detail práce

Rozhodovací procesy v efektivních investičních kontraktech a jejich determinující faktory

Autor: Bc. Ondřej Benáček
Rok: 2005 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 80
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Toto výzkumná práce analyzuje méně známá témata spojená s kontrakty. Nejprve modeluje obecný model kontraktování se standartními právními instrumenty zaměřenými na zajištění selhání kontraktu. Vzhledem k tomu, že v moderní společnosti mají daleko k dokonalým trhům a kontrakty zůstávají neúplnými, rozšiřujeme model na sub optimání prostředí informační asymetrie a rostoucích transakčních nákladů. Poté se zaměřujeme na analýzu faktorů ovlivňujících chování aktérů v danném prostředí s důrazem na podmínky averze k riziku a rizikové neutrality. Závěrem testujeme předpoklady a závěry rozšířeného modelu neúplných kontraktů na empirických datech získaných ze současného českého právního prostředí.

Během poslední dekády jsme svědky expanze institucionálních a behaviorálních teorií aplikovaných na poli práva a ekonomie. Většina témat, která byla po staletí považována za výlůčný monopol některého z těchto metodologických proudů se stala interdisciplinárními. Pochopitelně mnoho vědeckých poznatků získaných na v těchto nových oblastech stále čeká na širší uznání na poli sociálních věd. Ekonomie Kontraktů je nejen zaplněním tradiční mezery mezi právem a ekonomií, ale i jednou z nejčasteji citovaných oblastí pokud jde o nejnovější vývoj sociálních věd.

Vlastním přínostem autora ve výzkumu je vytvoření nového rozhodovacího modelu, v oblasti, která byla doposud teoretickou literaturou opomíjena. Jedná se o zpracování rozhodovacího procesu dvou subjektů v modelu, v němž se projevuje asymetrie informací, vliv dlouhého období, transakční náklady, oportunismus a smluvní pokuty. Dále je analyzováno zajišťování smluv a transfer rizika mezi subjetky s rozdílným vnímáním rizika.
Ke stažení: Ondřej Benáček

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY